Ớt ngọt tím

Tháng: 1 | 10 | 11 | 12

Ớt ngọt xanh

Tháng: 10 | 11 | 12

Ớt ngọt đỏ

Tháng: 10 | 11 | 12

Đối tác