Rau ăn thân hoa Tháng:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Súp lơ ngọc bích
Súp lơ san hô
Súp lơ trắng

Đối tác